Akcininkų susirinkimo metu priimtus sprendimus dėl finansinių ataskaitų patvirtinimo ir pelno paskirstymo būtina užregistruoti apskaitoje. O kiekvienai apskaitos operacijai reikalingas tinkamai surašytas dokumentas, šiuo atveju, akcininkų susirinkimo protokolas, kuris dažnai būna pamirštamas, nepasirašomas arba pateikiamas buhalterijai per vėlai. Netinkamai surašytas akcininkų susirinkimo protokolas kelia rizikų dėl priimtų sprendimų teisėtumo bei įrašų apskaitoje teisingumo.
Protokole surašoma visuotinio akcininkų susirinkimo eiga bei išvardinami priimti sprendimai. Jame turi būti nurodyta:
▶️ posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas;
▶️ dalyvių skaičius;
▶️ kvorumo buvimas;
▶️ balsavimo rezultatai;
▶️ susirinkimo metu priimti sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedama:
 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
 įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti;
 iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai;
 dokumentai, įrodantys, kaip buvo balsuota elektroninių ryšių priemonėmis;
 dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
 pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
❗️ Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.