Darbo santykiai

  1. Pakeistos LR valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės,patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 01 16.

Nuoroda:

  1. Pakeistas LR vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1). Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas ir 1 bei 2 priedai išdėstyti nauja redakcija (1 priedas DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, BEI SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ, 2 priedas KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ);

2). Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas ir 1 priedas išdėstytas nauja redakcija (1 priedas BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ).

Pakeitimai įsigalioja 2020 02 01.

Nuoroda: