Nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkantys projektai laikomi ilgalaikiais viešosios infrastruktūros projektais

Finansų ministras 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268 patvirtino Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašą.
Šis rugsėjo 17 d. įsigaliojęs aprašas reglamentuoja kriterijus, kuriuos atitinkantys projektai laikomi ilgalaikiais viešosios infrastruktūros projektais, ir informacijos apie tokį projektą teikimo mokesčių administratoriui (VMI) tvarką.
Aprašas taikomas projektų vykdytojams – apmokestinamiesiems vienetams, vykdantiems ilgalaikius viešosios infrastruktūros projektus ir ketinantiems pasinaudoti palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklės, nustatytos Pelno mokesčio įstatymo 301 straipsnyje, išimtimi, taikoma:
• palūkanoms už paskolas, skirtas ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas – sukurti, modernizuoti, valdyti ir/arba prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, projekto turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai
Projektas laikomas ilgalaikiu viešosios infrastruktūros projektu, kai atitinka visus šiuos kriterijus:
• projekto vykdytojas viešojo administravimo subjekto (sutartimi, įstatymu ar kitaip) įpareigojamas vykdyti viešuosius interesus tenkinančią veiklą (teikti viešąsias paslaugas, tiekti prekes ar vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus) ne trumpiau kaip 10 metų skaičiuojant nuo vykdant projektą sukurto, modernizuoto, valdomo ir/arba prižiūrimo turto naudojimo viešuosius interesus tenkinančioje veikloje pradžios;
• vykdant projektą sukurtas, modernizuotas, valdomas ir/arba prižiūrimas turtas aukščiau nurodytu laikotarpiu projekto vykdytojo nėra parduodamas ar kitaip perleidžiamas trečiųjų asmenų nuosavybėn;
• paskola projektui finansuoti gaunama iš nesusijusių asmenų. Pagal paskolos sutartį kreditorius gali įgyti reikalavimo teisę tik į projekto vykdytojo su vykdomu projektu susijusį turtą;
• paskola (arba paskolos) projektui finansuoti neviršija projekto investicijų sumos (įsigyto ar sukurto turto įsigijimo kainos arba turto modernizavimo kainos). Gautos paskolos projektui finansuoti lėšos negali būti perskolinamos;
• projekto finansavimo iš nesusijusių asmenų skolintomis lėšomis dalis nuo visos projekto investicijų sumos nėra daugiau kaip 20 procentinių punktų didesnė nei kitų panašių projekto vykdytojo ar kitų vienetų grupės, kuriai priklauso projekto vykdytojas, vienetų Lietuvos Respublikoje vykdomų projektų.

Informacijos teikimas VMI
Projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą:
• trumpas projekto aprašymas,
• projekto trukmė,
• projekto investicijų suma,
• investuota nuosavų lėšų suma,
• nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma,
• palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.

Aprašo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti. Slapukų politika.

Sutinku
×