Ilgalaikio turto įsigijimas – svarbus žingsnis kiekvienai įmonei. Jis gali žymėti naujos veiklos pradžią, plėtrą ar tiesiog geresnį darbuotojų aprūpinimą įranga ir priemonėmis. Įsigijimo metu paprastai iškyla daug neaiškumų: koks turtas laikomas ilgalaikiu, kokia turi būti jo vertė, ar papildomai patirtas išlaidas galima priskirti turto vertei. Mūsų specialistai pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Koks turtas yra laikomas ilgalaikiu materialiuoju turtu?

Ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, turintis materialią formą (turtas neturintis materialios formos yra nematerialus turtas (programinė įranga, licenzijos, frančizė ir pan.)   Ilgalaikis turtas klasifikuojamas pagal paskirtį į tokias grupes: pastatai ir statiniai, žemė, įrengimai, įrankiai, transporto priemonės, baldai, kompiuterinė įranga,  ir kitas materialus turtas. Tačiau, nustatant, ar turtas bus priskiriamas ilgalaikiam, reikia įvertinti, ar jis atitinka visus šiuos požymius:

  • turtą įmonėje numatoma naudoti ilgiau nei vienerius metus;
  • turtas bus naudojamas uždirbti pajamoms: gaminti prekėms, teikti paslaugoms, jį nuomoti ar administraciniams tikslams;
  • įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą. Dažniausiai tai padaryti nesudėtinga, nes galima pasiremti sandorio metu sudarytais dokumentais;
  • turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei. Skirtingose įmonėse šios vertės gali skirtis, priklausomai nuo turto teikiamos naudos, verslo dydžio, veiklos pobūdžio, prognozuojamų pajamų;
  • įmonei yra perduota materialiojo turto kontrolė ir juo susijusi.

Kokios išlaidos sudaro turto įsigijimo kainą?

Dažnai galvojama, kad ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro tik jo įsigijimo kaina. Tačiau iš tikrųjų prie šios vertės pridedamos ir papildomos, su turto įsigijimu susijusios išlaidos, tokios kaip transportavimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai, projektavimo darbų, montavimo, instaliavimo, išbandymo ir turto paruošimo naudojimui išlaidos, remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išlaidos, infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos, žemės sklypo ir statybos aikštelės paruošimo išlaidos, numatomos išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo bei kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Kokios išlaidos nepriskiriamos įsigijimo savikainai?

Svarbu paminėti, kad ne visos išlaidos gali būti įtraukiamos, nustatant turto įsigijimo savikainą. Nustatant šį dydį, nepridedamos pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, palūkanos ar grąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Taip pat iš įsigijimo savikainos turi būti atimamos visos gautos prekybos nuolaidos ir lengvatos.

Kokia verte ilgalaikis turtas registruojamas apskaitoje?

Ilgalaikis materialusis turtas įmonės apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Tačiau vėliau jis gali būti apskaitomas įsigijimo savikaina arba perkainota verte. Kurį iš šių būdų pasirinkti priklauso nuo įmonės savarankiškai nusistatytos apskaitos politikos. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas turi būti atliekamas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas penkerius metus. Jeigu jo vertė kinta nuolat ir reikšmingai, ilgalaikį materialųjį turtą tikslinga perkainoti kasmet, o jeigu jo vertė kinta nuolat, bet nereikšmingai, tuomet kas 2-3 metus.