Atidėtųjų pelno mokesčių priežastimi yra skirtumas tarp mokestinių taisyklių ir buhalterinių principų. Šie skirtumai dažnai daro reikšmingą įtaką įmonių veiklos rezultatams.

Formuodama mokestinę politiką, valstybė siekia 2 pagrindinių tikslų.: biudžeto papildymas mokesčiais ir ekonomikos stimuliavimas atitinkama linkme, suformuojant mokestinės bazės taisykles, nustatant mokesčių tarifus ir suteikiant lengvatas. Buhalterinės apskaitos tikslas – finansinės informacijos pateikimas akcininkams (ir kreditoriams). Todėl nenuostabu, kad šių dviejų sistemų ( mokestinės ir finansinės) pajamų ir sąnaudų pripažinimas yra visiškai kitoks. Reiktų jau susitaikyti su tuo, kad šios dvi sistemos niekada nesutaps, nors tai kelia nepasitenkinimą.

Kasmet tokių skirtumų atsiranda vis daugiau – tiek pripažįstant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, finansinį turtą, atsargų nuvertėjimą, atidėjinių formavimą, rizikos pripažinimą ir t.t.

Kai tokie skirtumai įmonėje yra reikšmingi, būtina pripažinti atidėtą pelno mokestį arba įsipareigojimą. Kaip jį apskaičiuoti – buhalteriams dažnai iškyla sunkumų. Todėl organizuojame praktinį seminarą „Atidėtieji pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai“, kuriame išmoksite paskaičiuoti laikinus įskaitomuosius arba apmokestinamuosius skirtumus ir atidėtą pelno mokesčio turtą arba įsipareigojimą, išmoksite atvaizduoti juos ir jų pasikeitimą finansinėje atskaitomybėje.