Vis daugiau įmonių pereina prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymo. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais kotiruojama Vertybinių popierių biržoje, draudimo bendrovės privalo taikyti TFAS pagal ES direktyvas ir LR įstatymus.

Valstybės ir savivaldybių įmonės, siekiant užtikrinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą,  yra įpareigotos pereiti nuo Verslo apskaitos standartų (VAS) prie TFAS, pagal LR Vyriausybės 2010 m. Liepos 14d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“. Šiuo Nutarimu nustatomas valstybės valdomų įmonių perėjimas prie TFAS taikymo pagal principą „laikykis arba paaiškink“. Iki šiol dalis įmonių vis ieško priežasčių dar laikytis senos tvarkos ir nepereiti prie TFAS, tačiau tai tik laiko klausimas, kada baigsis šis perėjimo laikotarpis.

Įmonės, kurios siekia pagerinti veiklos efektyvumą, turi partnerių ar tiekėjų užsienyje, pageidauja didesnių prekinių kreditų ir ilgesnio atsiskaitymo laikotarpio, dirba su finansų institucijomis, pasirenka TFAS taikyti laisva valia – savanoriškai, nes tai tampa prestižo reikalu ir patikimumo įrodymu. Pagal TFAS parengtos finansinės ataskaitos tampa patikimesnės – jomis labiau pasitiki verslo partneriai, draudikai ir investuotojai. Įmonėms nebereikia aiškinti finansinių ataskaitų parengimo principų, teikti papildomų duomenų ir atskleidimų.

Pereinant prie TFAS didelis iššūkis tenka finansininkams. Ypač dėl pakankamos (ar nepakankamos) kvalifikacijos TFAS srityje. Šiuo metu yra galiojantys 25 Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS) ir 17 Tarptautinių finiansinės atskaitomybės standartų (TFAS). Kuriuos tarptautinius standartus taikyti, priklauso nuo įmonės verslo modelio. Būtent nuo reikalingų TFAS pasirinkimo turi būti pradedama perėjimo prie TFAS procedūra. O tam, žinoma, reikia juos išmanyti.

Pradžia visada yra sunki, todėl verta turėti patikimus ir kvalifikuotus konsultantus, kurie patars ir padės suprasti pagrindines TFAS nuostatas, padės suplanuoti privalomus atlikti procesus ir parengti apskaitos politiką, bei sudaryti pirmąsias finansines ataskaitas TFAS.

Perėjimui prie TFAS privalomi atlikti procesai:

 • Su įmonės veikla susijusių TFAS nustatymas,
 • Apskaitos politikos pagal TFAS sudarymas;
 • Leidžiamų pasirinkti išimčių pasirinkimas;
 • Turto ir įsipareigojimų, kuriuos reikalaujama pripažinti pagal TFAS, pripažinimas;
 • Turto ir įsipareigojimų, jeigu to pripažinimo neleidžia TFAS, pripažinimo nutraukimas;
 • Straipsnių pagal TFAS reikalavimus pergrupavimas;
 • Galimos rizikos įvertinimas;
 • Perėjimo prie TFAS įtakos įvertinimas;
 • Finansinių ataskaitų pagal TFAS sudarymas:
 • 3 finansinės būklės ataskaitų;
 • 2 bendrųjų pajamų ataskaitų;
 • 2 piniginių srautų ataskaitų;
 • 2 nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitų;
 • Susijusių aiškinamųjų raštų, įskaitant lyginamąją informaciją, sudarymas.

Dažniausiai pasitaikantys sunkumai:

Pats didžiausias – žinios. Įgyti pagrindines žinias jau reiktų prieš pradedant perėjimą prie TFAS, nes pradėti teisingai taikyti nežinomus principus yra be galo sunku.

Laikas – taip pat svarbu, kad jo pakaktų visoms procedūroms atlikti. Dėl šios priežasties įmonės negali priimti pereiti prie TFAS spontaniškai, neatsižvelgiant į tai, koks sudėtingas darbas laukia.

Patikima parama – ji palengvina bet kokį darbą.

Jei susidūrėte su sunkumais pereinant prie TFAS ar planuojate juos taikyti, tačiau nežinote kaip tai padaryti, mūsų tarptautinę kvalifikaciją ir patirtį turintys specialistai padės jums atlikti reikalingas procedūras.